สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ขยายระยะเวลาในการเข้าถือหุ้นของสมาชิกสมทบ ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
เลขสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
 
Service Menu
- ทุนการศึกษา
- ขายทอดตลาดวันนี้: 4103 คน
ทั้งหมด: 1129114 คน
 
 
 
 ประกาศ เรื่อง รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560
โดย: admin วันที่:2017-12-08 13:19:11
 ประกาศ เรื่อง เปิดบัญชีเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์เพิ่มพูนสุข(80)
โดย: admin วันที่:2017-11-20 08:18:30
 ประกาศที่ 36/2560 เรื่อง เงินรับฝากประเภทออมทรัพย๋เพิ่มพูนสุข
โดย: admin วันที่:2017-11-17 09:50:22
 ประกาศที่ 35/2560 เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับสมาชิก
โดย: admin วันที่:2017-11-17 09:49:29
 ประกาศที่ 34/2560 เรื่อง ขยายเวลาซื้อหุ้นของสมาชิกสมทบ
โดย: admin วันที่:2017-11-17 09:48:30
 ประกาศที่ 33/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกู้พิเศษให้กับสมาชิกผู้กู้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ปลูกสร้างฯ
โดย: admin วันที่:2017-11-17 09:47:47
 ประกาศที่ 32/2560 เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพทางบัญชีเงินฝาก
โดย: admin วันที่:2017-11-17 09:46:23
 ประกาศขยายเวลาซื้อหุ้นสมาชิกสมทบ
โดย: admin วันที่:2017-11-13 10:41:16
 ประกาศที่ 31/2560 เรื่อง การมอบอำนาจให้เป็นผู้แทนสหกรณ์ฯในการดำเนินคดีชั้นบังคับคดี
โดย: admin วันที่:2017-11-09 15:51:10
 ประกาศที่ 30/2560 เรื่อง ขยายเวลาการซื้อหุ้นของสมาชิกสมทบ
โดย: admin วันที่:2017-11-09 09:59:59
 


 
 
   
 
ภาพสัมนาสมาชิก สอฟ. รุ่นที่ 79
 
   
 
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม Board of Directors of Association of Asian Confederation of
 
   
 
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเซีย( Association of A
 
   
 
ดร.เฉลิมพลเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีของสภาสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตโลก(World Council of Credit Unions)
 
   
 
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ร่วมสัมมนาสภาสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนโลก
 
   
 
งานประชุมใหญ่ ชสอ. วันที่ 6 มิถุนายน 2558
 
   
 
สอฟ. จ่ายเช็คฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 18/3/58
 
   
 
คณะผู้บริหารจาก KFCC จากประเทศเกาหลี เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สอฟ. 24 พ.ย. 57
 
   
 
คณะกรรมการ สอฟ. ร่วมงานฉลองดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานฯ ACCU 15/11/57
 
   
 
งานเลี้ยงเกษียณอายุสมาชิก ปี 2557
 

 
 

 

 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)     

ฉุกเฉิน, สามัญ
พิเศษ

5.25
5.25
 
 
 
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(ต่อปี)

ออมทรัพย์    

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(40)

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(50)

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(60)

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(70)  

1.65

3.40

3.40

3.65

3.80

     เงินฝากประจำ
12 เดือน
ตบ. เสียภาษี 15%
3.40
สะสมทรัพย์
(เสียภาษี 15%)
3.65

 

 
 
 

                               

ปี 2560
 
ปี 2559
    
ปี 2557-2558
    
   

 

 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
สัมนาสมาชิก สอฟ. รุ่นที่ 80
สัมนาสมาชิก สอฟ. รุ่นที่79
ข่าว ดร เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ฉลองตำแหน่ง ACCU
งานเลี้ยงเกษียณอายุสมาชิก ปี 2557
ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
11สิ่งที่โรงเรียนไม่ได้สอน