สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ขยายระยะเวลาในการเข้าถือหุ้นของสมาชิกสมทบ ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
เลขสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 
 
Service Menu
- ทุนการศึกษา
- ขายทอดตลาดวันนี้: 295 คน
ทั้งหมด: 916801 คน
 
 
 
 ประกาศ เรื่อง รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
โดย: admin วันที่:2017-10-11 07:34:32
 ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ สัมมนา 19 - 21 ธ.ค. 2560
โดย: admin วันที่:2017-10-09 10:07:26
 ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ สัมมนา 31 ต.ค. - 2 พ.ย. 2560
โดย: admin วันที่:2017-10-09 10:06:36
 ประกาศวันหยุดให้บริการสมาชิก
โดย: admin วันที่:2017-10-06 09:32:49
 ประกาศที่ 29/2560 เรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกและบุตรสมาชิก
โดย: admin วันที่:2017-09-26 14:49:30
 ประกาศที่ 28/2560 เรื่อง อัตราค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานให้สหกรณ์
โดย: admin วันที่:2017-09-26 14:47:02
 ประกาศ เรื่อง เปิดรับทุนการศึกษาประจำปี 2561
โดย: admin วันที่:2017-09-20 09:05:11
 ประกาศ เรื่อง รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
โดย: admin วันที่:2017-09-07 10:26:11
 ประกาศที่ 27/2560 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
โดย: admin วันที่:2017-08-31 09:33:38
 ประกาศที่ 26/2560 เรื่อง รายชื่อคณะอนุกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
โดย: admin วันที่:2017-08-31 09:32:44
 


 
 
   
 
ภาพสัมนาสมาชิก สอฟ. รุ่นที่ 79
 
   
 
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม Board of Directors of Association of Asian Confederation of
 
   
 
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเซีย( Association of A
 
   
 
ดร.เฉลิมพลเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีของสภาสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตโลก(World Council of Credit Unions)
 
   
 
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ร่วมสัมมนาสภาสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนโลก
 
   
 
งานประชุมใหญ่ ชสอ. วันที่ 6 มิถุนายน 2558
 
   
 
สอฟ. จ่ายเช็คฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 18/3/58
 
   
 
คณะผู้บริหารจาก KFCC จากประเทศเกาหลี เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สอฟ. 24 พ.ย. 57
 
   
 
คณะกรรมการ สอฟ. ร่วมงานฉลองดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานฯ ACCU 15/11/57
 
   
 
งานเลี้ยงเกษียณอายุสมาชิก ปี 2557
 

 
 

 

 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี)     

ฉุกเฉิน, สามัญ
พิเศษ

5.25
5.25
 
 
 
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(ต่อปี)

ออมทรัพย์    

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(40)

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(50)

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(60)

ออมทรัพย์เพิ่มพูน(70)  

1.65

3.40

3.40

3.65

3.80

     เงินฝากประจำ
12 เดือน
ตบ. เสียภาษี 15%
3.40
สะสมทรัพย์
(เสียภาษี 15%)
3.65

 

 
 
 

                               

ปี 2560
 
ปี 2559
    
ปี 2557-2558
    
   

 

 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
สัมนาสมาชิก สอฟ. รุ่นที่ 80
สัมนาสมาชิก สอฟ. รุ่นที่79
ข่าว ดร เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ฉลองตำแหน่ง ACCU
งานเลี้ยงเกษียณอายุสมาชิก ปี 2557
ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
11สิ่งที่โรงเรียนไม่ได้สอน
 

 
Apycom jQuery Menus